ANO SATIKSMES DROŠĪBAS DEKĀDE
2011-2020.
 • KATRAS 6 SEKUNDES PASAULĒ KĀDS IET BOJĀ CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMĀ
 • ŠO NĀVI VAR NOVĒRST
 • TU VARI PALĪDZĒT TO IZDARĪT
 • Aktualitātes
  Fakti
  Dati
  ANO Satiksmes drošības dekāde pasaulē
  ANO Satiksmes drošības dekādes pasākumu plāns
  Dekādes simbols
  Prezentācijas


  ANO Satiksmes drošības dekādes pasākumu plāns

  Vispasaules plāns Ceļu satiksmes drošības pasākumu dekādei:

  Vispasaules plānu Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekādei ir izstrādājusi ANO Ceļu satiksmes drošības apvienība un citas ieinteresētās institūcijas no visas pasaules, kas deva ieguldījumu tā satura izstrādē, piedaloties sabiedrībai pieejamās „on-line” konsultācijās. Šīs konsultācijas ir bijušas noderīgas izstrādājot Dekādes plānus nacionālā un lokālā līmenī, līdz šim brīdim, kad tiek piedāvāta struktūra, lai veicinātu koordinētu rīcību reģionālā un vispasaules līmenī. Šis plāns ir paredzēts plašai auditorijai, ieskaitot nacionālās un lokālās vadības, nevalstiskās organizācijas un privātos uzņēmējus, kas ir gatavi realizēt savus pasākumus vispasaules Dekādes struktūras ietvaros. Vispasaules plāns nosaka darbības virzienus, kas varētu saglabāt miljoniem dzīvību.

  Plāns ietver 5 aktivitāšu kategorijas, tā saucamos „pīlārus” un indikatorus, ar kuriem varēs novērtēt rezultātus katrā jomā. Pieci „pīlāri” ir aprakstīti zemāk. Galvenā orientācija ir uz aktivitātēm nacionālā un lokālā līmenī ar atsevišķām reģionālām un internacionālām aktivitātēm vispārējai koordinācijai.

  1. Pīlārs - Ceļu satiksmes menedžments

  Šis pīlārs ir orientēts uz institūciju kapacitātes celšanu kā ceļu satiksmes drošības sasniegumu nacionālā līmenī nākotnē. Tas ietver šādas aktivitātes: vadošās ceļu satiksmes drošības institūcijas veidošanu valstī, iesaistot pārstāvjus no sadarbības sektoriem, nacionālās ceļu satiksmes drošības stratēģijas izstrāde un ilgtspējīgu pasākumu un reālu mērķu noteikšana, kas nodrošināti ar atbilstošu finansējumu pasākumu ieviešanai. Tiek aicināts izveidot datu sistēmu, kas ļautu monitorēt un novērtēt veikto pasākumu efektivitāti.

  2. Pīlārs - Droši ceļi un kustība

  Šis pīlārs iezīmējas ar nepieciešamību uzlabot ceļu tīkla drošību kā labumu visām ceļu lietotāju grupām, īpaši veltot uzmanību mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem: gājējiem, velosipēdistiem un motociklistiem. Aktivitātes šajā jomā ietver drošības pasākumus ceļu plānošanā, projektēšanā, būvniecībā un ceļu uzraudzībā un nodrošināt regulāru ceļu drošības auditu, iesaistot visas atbildīgās autoritātes, kas izvērtē visa veida un tipa transporta līdzekļus attiecībā uz to atbilstību satiksmes dalībnieku vajadzībām un veicināt satiksmes drošības apmācību šajā jomā.

  3. Pīlārs - Droši transporta līdzekļi

  Šis pīlārs ir virzīts un transporta līdzekļu drošības veicināšanu, dažādu starptautiskus standartu un mehānismu, kas paredzēti jaunu drošības tehnoloģiju ieviešanai, harmonizēšanu. Tas ietver tādus pasākumus kā jaunas autotransporta novērtēšanas programmas, lai patērētājs varētu apzināties transporta līdzekļa drošību un auto ražotājiem un izplatītājiem censties garantēt, ka jauni transporta līdzekļi ir apgādāti ar nepieciešamāko drošības aprīkojumu, kā drošības jostas. Citas aktivitātes saistītas ar negadījumu novēršanas ierīču (elektroniskā stabilitātes kontrole, durvju nobloķēšanās uzlaušanas sistēma u.c.), kam pierādīta darbības efektivitāte, plašu ieviešanu.

  4. Pīlārs – Satiksmes dalībnieku drošība

  Šis pīlārs ir virzīts uz visaptverošu satiksmes dalībnieku drošas uzvedības veicinošu programmu izstrādi. Šie pasākumi ietver ilgstošu vai pastiprinātu prasību ieviešanu ceļu satiksmes drošības likumdošanā un noteikt standartus un izglītojošus pasākumus sabiedrībai, lai veicinātu drošības jostu un ķiveru lietošanu, mazinātu braukšanu alkohola reibumā, ātruma ierobežojumu ievērošanu un citu risku apzināšanos. Šeit arī ir paredzēti pasākumi, lai samazinātu ceļu satiksme negadījumus, pildot darba pienākumus un veicināt mācību programmu izstrādi jaunu autovadītāju licencēšanai.

  5. Pīlārs – Pēc negadījumu reaģēšana

  Šis pīlārs paredz veicināt veselības un citus sektorus, lai nodrošinātu atbilstošus pasākumus neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai un ilga termiņa rehabilitāciju satiksmes negadījumu upuriem. Pasākumi ietver pirmsstacionāra palīdzības sistēmu, ieskaitot vienkārši lietojamu nacionālā līmeņa telefona numuru palīdzības izsaukšanai, agrīnas rehabilitācijas nodrošināšanu un atbalstu ievainotiem pacientiem un cietušo tuviniekiem, apdrošināšanas sistēmas izveidi, lai atbalstītu šos pasākumus, kā arī ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanas veicināšana, lai noteiktu atbildīgos.

  Vispasaules plāns Ceļu satiksmes drošības pasākumu dekādei arī paredz struktūru, kas tiks izmatota, lai nodrošinātu pasākumu koordināciju nāciju līmenī. Šo koordināciju veiks ANO Satiksmes drošības apvienība. Pasākumi ietver satiksmes drošības propagandu visaugstākajā politiskajā līmenī, sabiedrības informēšanas kampaņu organizēšanu, lai veicinātu risku apzināšanos, kā arī tehniska atbalsta sniegšanu valstīm, kur tas ir nepieciešams. ANO Satiksmes drošības apvienība arī būs atbildīga par Dekādes ietekmes monitoringu un novērtēšanu. Tas tiks veikts izmantojot iepriekš definētus indikatorus attiecībā uz iepriekš minētajiem 5 pīlāriem, sekojot Dekādes darbības pavērsieniem un nosakot vidēja termiņa un gala termiņa Dekādes novērtējumu. Pilna Vispasaules plāna Ceļu satiksmes drošības pasākumu dekādei redakcija 6 ANO dalībvalstu valodās pieejama PVO mājaslapā http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html

   
  Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »